ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ АНКЕТ

ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН
БАНКНЫ АЖИЛТНЫ АНКЕТ

САНАМЖ:

  • Анкетыг бөглөхдөө асуултад товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг анхаарна уу.
  • Анкетад ерөнхий боловсролын гэрчилгээ, их дээд сургуулийн диплом, иргэний үнэмлэхний хуулбар, гурван үеийн түүх, өмнөх албан газрын тодорхойлолт, ажилд орохыг хүссэн өргөдөл, шаардлагатай бусад баримт бичгийг хавсаргана.
  • Худалдаа, хөгжлийн банк нь анкет бөглөсөн ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн, үүрэг хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд анкет, бусад материалыг буцаан олгохгүй болно

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Файл хавсаргах

Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ

Файл хавсаргах

Дипломын дүнгийн хуулбар

Файл хавсаргах
*Сонирхож буй албан тушаал:
*Таны хүсч буй цалин: ТӨГРӨГ
*Ажилд орох боломжтой огноо:
Гэрийн утас:
*Гар утас:
*И-мэйл хаяг:
*Facebook хаяг:
*Instagram хаяг:
Linkedin хаяг:
Нэг. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
*1.1. Ургийн овог: Эцэг/эх-ийн нэр: Өөрийн нэр:
Таны товчилсон нэр:
*1.2. Төрсөн огноо: Нас: Хүйс:
*1.3. Үндэс угсаа:
*1.4. Төрсөн аймаг/хот: сум/дүүрэг:
*1.5. Регистрийн дугаар:
*1.6. Оршин суугаа хаяг:
Аймаг/Хот: Сум/Дүүрэг: Хороо/Баг:
Хороолол/Гудамж: Байшин/Байр: Тоот:
Оршин сууж буй хугацаа:
1.7. Оршин суугаа байрны мэдээлэл:
1.8. Сүүлийн 7 жилийн хугацаанд оршин суугаа хаяг:
Аймаг/Хот Сум/Дүүрэг Хороо/Баг Хороолол/Гудамж Байшин/Байр Тоот Оршин суусан хугацаа
Нэмэх
Хоёр. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ
2.1. Зөвхөн цуг амьдарч байгаа гэр бүлийн гишүүдийн мэдээллийг бичнэ үү
Гэрлэсэн огноо: Ам бүлийн тоо:
Таны хэн болох Овог, нэр Төрсөн огноо Төрсөн газар (Аймаг, хот, сум, дүүрэг) Одоо эрхэлж буй ажил Холбоо барих утас
Хаана (Аймаг, хот, сум, дүүрэг) Байгууллагын нэр Албан тушаал
Нэмэх
2.2. Таны болон гэр бүлийн хүний эцэг, эх, ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхдээ бичнэ үү
Таны хэн болох Овог нэр Төрсөн огноо Төрсөн газар (Аймаг, хот, сум, дүүрэг) Одоо эрхэлж буй ажил Холбоо барих утас
Хаана (Аймаг, хот, сум, дүүрэг) Байгууллагын нэр Албан тушаал
Нэмэх
2.3. Худалдаа, хөгжлийн банк болон банкны системд Таны хамаатан садан, ураг төрөл, найз нөхөд ажилладаг эсэх:
Таны хэн болох Овог нэр Төрсөн огноо Төрсөн газар (Аймаг, хот, сум, дүүрэг) Одоо эрхэлж буй ажил Холбоо барих утас
Хаана (Аймаг, хот, сум, дүүрэг) Байгууллагын нэр Албан тушаал
Нэмэх
Гурав. БОЛОВСРОЛ, ЧАДВАР
*3.1. Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол (Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ үү)
Хаана (Улс, хот, аймаг, сум) Сургуулийн нэр Элссэн он, сар, өдөр Төгссөн он, сар, өдөр Эзэмшсэн мэргэжил Боловсролын түвшин / зэрэг, цол Голч дүн / Дүн
Нэмэх
3.2. Их, дээд сургуульд эрдмийн зэрэг, цол горилсон байдал:
Хаана (Улс, хот, аймаг, сум) Сургуулийн нэр Он, сар, өдөр Эрдмийн зэрэг, цолны нэр Хамгаалсан дипломын сэдэв Дүн
Нэмэх
3.3. Мэргэшсэн эрхтэй эсэх: (CFA зэрэг, мэргэшсэн нягтлан бодогч гэх мэт)
Мэргэшсэн эрхийн нэр Цол, эрх олгосон байгууллага Эрх авсан он, сар, өдөр Эрхийн дуусах он, сар, өдөр Гэрчилгээний дугаар
Нэмэх
3.4 Өөрийгөө хөгжүүлэх зорилгоор хамрагдаж байсан сургалт (үйлдвэрлэлийн болон танилцах дадлага):
Хаана (Улс, хот, аймаг, сум) Байгууллагын нэр Сэдэв, чиглэл Зэрэг, түвшин Элссэн он, сар, өдөр Төгссөн он,сар, өдөр Үргэлжилсэн хугацаа Сертификатын дугаар
Нэмэх
*3.5. Та гадаад хэлний мэдлэгээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн түвшингээр тодорхойлно уу. (Тохирох багананд “1-5”гэсэн үнэлгээг тавина уу.)
Гадаад хэл Суралцсан хугацаа Түвшин Ярих Бичих Ярьсныг ойлгох Бичиж орчуулах
Нэмэх
Та ямар нэгэн хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгсөн эсэх: (TOFEL, IELTS, GMAT, HSK, TOPIK, JLPT гэх мэт)
Хэлний түвшин тогтоох шалгалтын нэр Шалгалт өгсөн огноо Шалгалтын оноо
Нэмэх
*3.6. Компьютерийн мэдлэг (Та эзэмшсэн программуудаа тохирох түвшинд харгалзуулан бичнэ үү.)
Ерөнхий ангилал Программын нэрс Бүрэн эзэмшсэн Хэрэглээний түвшинд Анхан шатны түвшинд Огт хэрэглэж үзээгүй
MS Office
Мэргэжлийн холбогдолтой
Та өөрийн компьютерт хэрэглээний программуудаас суулгаж чаддаг
уу?
Та excel программ дээр томъёо боловсруулж, дата өгөгдөл дээр
ажиллаж чадах уу?
Та компьютерийн дагалдах хэрэгслүүдийн тохиргоог хийж чаддаг
уу?
Та Visio, SharePoint, Access, Project зэрэг программууд дээр ажиллаж
чаддаг уу?
Дөрөв. АВЪЯАС, ЧАДВАР
4.1. Спорт, урлаг: (Та урлаг, спортын авъяастай бол бичнэ үү.) Биеийн өндөр (см): Биеийн жин (кг):
Төрөл Хичээллэсэн жил Зэрэг, цол Зэрэг, цол авсан
огноо
Шагнал, амжилт
Спорт
Урлаг
4.2. Таны хобби:
4.3. Мэргэжлийн чиглэлийн хурал болон уралдаан тэмцээнд оролцож байсан бол бичнэ үү
Нэр Сэдэв Огноо
Нэмэх
Тав. АЖИЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУРШЛАГА
5.1. Хөдөлмөрийн дэвтэр болон нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажсан ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг бичнэ үү.
Байгууллагын нэр Албан тушаал Он, сар, өдөр Байгууллагын удирдах
албан тушаалтны нэр
Холбоо барих утас
Ажилд орсон Ажлаас гарсан
Нэмэх
5.2. Нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажаагүй ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг бичнэ үү. (Хувиараа хөдөлмөр эрхлэлтийг оруулж бичнэ).
Байгууллагын нэр Байгууллагын үйл
ажиллагааны чиглэл
Албан тушаал Он, сар, өдөр Ажлаас гарсан шалтгаан Байгууллагын удирдах
албан тушаалтны нэр
Холбоо барих утас
Ажилд орсон Ажлаас гарсан
Нэмэх
5.3. Хэрэв Та удаан хугацаагаар ажил эрхлээгүй бол шалтгааныг тэмдэглэн дэлгэрэнгүй тайлбар бичнэ үү.
5.4. Та үндсэн мэргэжлээс гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?

1.

2.

3.

4.

5.5. Та манай байгууллагад хэдэн жил ажиллахаар төлөвлөж байна вэ?
Зургаа. ШАГНАЛ, ШИЙТГЭЛ
6.1. Шагнал: (Төрийн болон салбарын, байгууллагын, улсын чанартай уралдаан тэмцээнээс авсан шагналуудыг бичнэ үү).
Шагналын нэр Хаанаас олгосон Хаана ажиллах хугацаанд
шагнагдсан
Шагнагдсан он,
сар, өдөр
Тайлбар
Нэмэх
6.2. Шийтгэл: (урьд өмнө ял шийтгэл эсвэл ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх)
Долоо. ТАНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
*7.1. Таны ирээдүйн зорилго:
*7.2. Таны ойрын 5 жилийн төлөвлөгөө:
*7.3 Таны ямар зорилго Худалдаа хөгжлийн банкны эрхэм зорилго, зорилттой уялдаж байна вэ?
Найм. ХУВЬ ХҮНИЙ ХАНДЛАГА, ТӨЛӨВШИЛ
*8.1. Таныг ажил, хэргийн хүрээнд тодорхойлох гурван хүний мэдээллийг бичнэ үү
Тодорхойлолт гаргах хүний
овог, нэр
Эрхэлдэг ажил Хаяг, утас Тайлбар
*8.2. Та зан чанарын талаарх мэдээллээ бичнэ үү.
Таны бусдаас ялгарах давуу тал юу вэ? Хүмүүс таныг ямар зан чанараа сайжруулах талаар зөвлөдөг вэ?
Ес. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ
*9.1. Таны ур чадварын талаархи нэмэлт мэдээлэл
*9.2. Таны сайжруулж, хөгжүүлж байгаа ур чадварууд:
*9.3. Таны Худалдаа хөгжлийн банкнаас хүлээж буй хүлээлт юу вэ?
*9.4. Таны сүүлийн 3 жилийн дотор гаргасан том амжилт юу вэ?
9.5. Жолооны үнэмлэхтэй эсэх:

Ангилал:

Хэдэн жил машин барьж байгаа:

*9.6. Та өөрийн эрүүл мэндийн талаар бичнэ үү: Харшилтай эсэх:
*9.7. Та болон таны гэр бүлийн хүн өр зээлтэй эсэх?
*9.8. Тантай холбоо барих боломжгүй, яаралтай үед холбоо барих хүний нэр:
Таны хэн болох: Холбоо барих утас:

ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНКИНД
АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

БАЯРЛАЛАА. ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ!

Хаяг, Байршил Валютын бэлэн бус ханш Тооцоолуур е-Сэтгүүл e-Брошур Facebook Twitter Youtube TDB Bot Онлайн туслах Холбоо барих Санал хүсэлт